مولفه زمان بندی دستورالعملی است که در شومینه های هوشمند تصمیم می گیرد که شومینه چه زمانی و به چه مدتی روشن و یا خاموش بماند. ایده اصلی زمان بندی در شومینه های هوشمند استفاده بهینه از انرژی و یا جلوگیری از استهلاک دستگاه در موارد غیرضروری است. زمان بندی در شومینه های برقی هوشمند آوالون بصورت تاریخ و ساعت بوده و بدلیل استفاده از نگهدارنده زمان بصورت پایدار می باشد.

در شومینه های برقی هوشمند کاربر می تواند زمانی را برای روشن شدن و یا خاموش شدن اتوماتیک شومینه برقی تنظیم کند. بهمراه عملکرد روشن و خاموش شدن اتوماتیک همچنین کاربر می تواند تنظیمات دیگری را نیز که قصد دارد به هنگام روشن شدن خودکار شومینه برقی هوشمند در آن بوجود آید را نیز انجام می دهد، از قبیل تنظیمات گرمایشی و تنظیمات شدت و رنگ نور شعله شومینه.

تنظیمات روشن و خاموش شدن اتوماتیک دستگاه شومینه برقی هوشمند بصورت ساعت واقعی انجام می گیرد به این صورت که کاربر در تلفن همراه هوشمند خود زمان را بصورت تاریخ و ساعت درج نموده و شومینه برقی هوشمند در ساعت و تاریخ مشخصی روشن و یا در ساعت و تاریخ مشخصی خاموش می شود. و این امر سبب می گردد که ضمن جلوگیری از استهلاک دستگاه در مواقع غیرضروری، بهینه سازی انرژی مصرفی نیز صورت بگیرد و به ایفای تعهد اجتماعی در زمان اوج مصرف برق شهری کمک کند.